تصاویر | فرار مردم آفریقای مرکزی از خشونت‌های داخلی

تصاویر | فرار مردم آفریقای مرکزی از خشونت‌های داخلی
هزاران دامدار اهل جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل خشونت های داخلی در این کشور ناگزیر شده اند با رها کردن دام های خود به مناطق امن بگریزند و اکنون هیچ درآمدی برای امرار معاش ندارند.

تصاویر | فرار مردم آفریقای مرکزی از خشونت‌های داخلی

هزاران دامدار اهل جمهوری آفریقای مرکزی به دلیل خشونت های داخلی در این کشور ناگزیر شده اند با رها کردن دام های خود به مناطق امن بگریزند و اکنون هیچ درآمدی برای امرار معاش ندارند.
تصاویر | فرار مردم آفریقای مرکزی از خشونت‌های داخلی