تصاویر | گردهمایی زرتشتیان تهران در سالروز درگذشت زرتشت پیامبر

تصاویر | گردهمایی زرتشتیان تهران در سالروز درگذشت زرتشت پیامبر
پنجم دی ماه سالروز درگذشت زرتشت، پیامبر ایرانی است که در این روز هموطنان زرتشتی در شهرهای مختلف با نیایش همگانی آن را گرامی می‌دارند. تصاویر زیر مربوط به گردهمایی زرتشتیان تهران در آرامگاه قصر فیروزه و تالار ایرج (انجمن زرتشتیان تهران) است.

تصاویر | گردهمایی زرتشتیان تهران در سالروز درگذشت زرتشت پیامبر

پنجم دی ماه سالروز درگذشت زرتشت، پیامبر ایرانی است که در این روز هموطنان زرتشتی در شهرهای مختلف با نیایش همگانی آن را گرامی می‌دارند. تصاویر زیر مربوط به گردهمایی زرتشتیان تهران در آرامگاه قصر فیروزه و تالار ایرج (انجمن زرتشتیان تهران) است.
تصاویر | گردهمایی زرتشتیان تهران در سالروز درگذشت زرتشت پیامبر