تصمیم جدیدی برای قیمت نان نگرفته‌ایم

تصمیم جدیدی برای قیمت نان نگرفته‌ایم
دبیر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور گفت: تصمیم جدیدی در مورد قیمت نان اتخاذ نشده است.

تصمیم جدیدی برای قیمت نان نگرفته‌ایم

دبیر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان کشور گفت: تصمیم جدیدی در مورد قیمت نان اتخاذ نشده است.
تصمیم جدیدی برای قیمت نان نگرفته‌ایم