تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم

تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم
همزمان با وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، مردم این کشور در نقاط مختلف تظاهرات برگزار کردند.

تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم

همزمان با وخامت حال آیت‌الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، مردم این کشور در نقاط مختلف تظاهرات برگزار کردند.
تظاهرات بحرینی‌ها در حمایت از آیت‌الله عیسی قاسم