تظاهرات گسترده در «جمعه خشم سوم» در سراسر فلسطین

تظاهرات گسترده در «جمعه خشم سوم» در سراسر فلسطین
مردم فلسطین امروز نیز برای سومین جمعه متوالی به خیابان‌ها آمدند و علیه تصمیمات اتخاذ شده درباره قدس دست به تظاهرات زدند.

تظاهرات گسترده در «جمعه خشم سوم» در سراسر فلسطین

مردم فلسطین امروز نیز برای سومین جمعه متوالی به خیابان‌ها آمدند و علیه تصمیمات اتخاذ شده درباره قدس دست به تظاهرات زدند.
تظاهرات گسترده در «جمعه خشم سوم» در سراسر فلسطین