تعداد رسانه‌های پیوسته به پویش «خبرخوب» دو رقمی شد

تعداد رسانه‌های پیوسته به پویش «خبرخوب» دو رقمی شد
خبرگزاری ایسنا، روزنامه‌های خراسان و صبح نو و نیز ماهنامه خانواده مثبت هم به پویش (کمپین) خبر خوب پیوستند.

تعداد رسانه‌های پیوسته به پویش «خبرخوب» دو رقمی شد

خبرگزاری ایسنا، روزنامه‌های خراسان و صبح نو و نیز ماهنامه خانواده مثبت هم به پویش (کمپین) خبر خوب پیوستند.
تعداد رسانه‌های پیوسته به پویش «خبرخوب» دو رقمی شد