تعویض طلایی «کرگدن» برای برد رویایی میلان زیر باران کافی بود!

تعویض طلایی «کرگدن» برای برد رویایی میلان زیر باران کافی بود!
بازیکنان میلان برنده دربی دلامادونینا شدند. گتوزو ملقب به کرگدن با تعویض طلایی اش توانست به یک برد بزرگ برسد.

تعویض طلایی «کرگدن» برای برد رویایی میلان زیر باران کافی بود!

بازیکنان میلان برنده دربی دلامادونینا شدند. گتوزو ملقب به کرگدن با تعویض طلایی اش توانست به یک برد بزرگ برسد.
تعویض طلایی «کرگدن» برای برد رویایی میلان زیر باران کافی بود!