تغییراتی که آلودگی هوا در خون ایجاد می‌کند/سکته قلبی در کمین افراد در شهرهای آلوده

تغییراتی که آلودگی هوا در خون ایجاد می‌کند/سکته قلبی در کمین افراد در شهرهای آلوده
معاون سازمان انتقال خون هشدار داد: آلودگی هوا سبب افزایش هموگلوبین و افزایش غلظت خون می‌شود و احتمال سکته قلبی و گرفتگی عروق افزایش می‌یابد.

تغییراتی که آلودگی هوا در خون ایجاد می‌کند/سکته قلبی در کمین افراد در شهرهای آلوده

معاون سازمان انتقال خون هشدار داد: آلودگی هوا سبب افزایش هموگلوبین و افزایش غلظت خون می‌شود و احتمال سکته قلبی و گرفتگی عروق افزایش می‌یابد.
تغییراتی که آلودگی هوا در خون ایجاد می‌کند/سکته قلبی در کمین افراد در شهرهای آلوده