تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته است/ علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند

تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته است/ علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند
عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اندیشه و تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته و ممکن است در آینده به شکل دیگری ظهور و بروز کند و علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند.

تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته است/ علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اندیشه و تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته و ممکن است در آینده به شکل دیگری ظهور و بروز کند و علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند.
تفکر تکفیری و داعشی از بین نرفته است/ علمای شیعه و سنی باید هوشیار و بیدار باشند