تلفات توفان گرمسیری فیلیپین به 133 نفر رسید

تلفات توفان گرمسیری فیلیپین به 133 نفر رسید
پلیس فیلیپین از افزایش تعداد تلفات طوفان گرمسیری در این کشور خبر داد.

تلفات توفان گرمسیری فیلیپین به 133 نفر رسید

پلیس فیلیپین از افزایش تعداد تلفات طوفان گرمسیری در این کشور خبر داد.
تلفات توفان گرمسیری فیلیپین به 133 نفر رسید