تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری

تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری
مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ تا سه‌شنبه ۱۴ آذرماه تمدید شد.

تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری

مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری ۹۶ تا سه‌شنبه ۱۴ آذرماه تمدید شد.
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون سراسری