تمرینات استقلال، باز هم پنهانی و پشت درهای بسته!

تمرینات استقلال، باز هم پنهانی و پشت درهای بسته!
استقلالی‌ها امروز هم پشت درهای بسته تمرین کردند.

تمرینات استقلال، باز هم پنهانی و پشت درهای بسته!

استقلالی‌ها امروز هم پشت درهای بسته تمرین کردند.
تمرینات استقلال، باز هم پنهانی و پشت درهای بسته!