توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه

توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه
ایران، روسیه و ترکیه ضمن توافق درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه، درباره مفاد 3 سند «تبادل بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و اجساد کشته‌شدگان»، «مین زدایی بشردوستانه در سوریه» و بیانیه مشترک پایانی نشست آستانه 8» گفتگو کردند.

توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه

ایران، روسیه و ترکیه ضمن توافق درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه، درباره مفاد 3 سند «تبادل بازداشت شدگان، ربوده‌شدگان و اجساد کشته‌شدگان»، «مین زدایی بشردوستانه در سوریه» و بیانیه مشترک پایانی نشست آستانه 8» گفتگو کردند.
توافق ایران، روسیه و ترکیه درباره تاریخ برگزاری کنگره گفت‌وگوی ملی سوریه