توافق مجلس و دولت برای پرداخت 60 هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی

توافق مجلس و دولت برای پرداخت 60 هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، گفت: با توافق تعدادی از نمایندگان با وزیر کار و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه 97 پرداخت شود.

توافق مجلس و دولت برای پرداخت 60 هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی

عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، گفت: با توافق تعدادی از نمایندگان با وزیر کار و معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه مقرر شد تا 60 هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت در بودجه 97 پرداخت شود.
توافق مجلس و دولت برای پرداخت 60 هزار میلیارد از مطالبات تامین اجتماعی