تورانیان: در زمینه خلق آثار با موضوع انقلاب کوتاهی کرده‌ایم/تجار: جنگ و دفاع مقدس از انقلاب جدا نیست

تورانیان: در زمینه خلق آثار با موضوع انقلاب کوتاهی کرده‌ایم/تجار: جنگ و دفاع مقدس از انقلاب جدا نیست
راضیه تجار گفت: برخی مقوله جنگ و انقلاب را از هم جدا می‌دانند در حالیکه دفاع مقدس با انقلاب در هم تنیده است.

تورانیان: در زمینه خلق آثار با موضوع انقلاب کوتاهی کرده‌ایم/تجار: جنگ و دفاع مقدس از انقلاب جدا نیست

راضیه تجار گفت: برخی مقوله جنگ و انقلاب را از هم جدا می‌دانند در حالیکه دفاع مقدس با انقلاب در هم تنیده است.
تورانیان: در زمینه خلق آثار با موضوع انقلاب کوتاهی کرده‌ایم/تجار: جنگ و دفاع مقدس از انقلاب جدا نیست