تورم انتظاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی وارد بازار شد/ برخورد با گرانفروشی در بازار

تورم انتظاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی وارد بازار شد/ برخورد با گرانفروشی در بازار
معاون سازمان تعزيرات حکومتی برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار دانست و گفت: با سودجوديان و متخلفين که گرانفروشي کنند برخورد می‌کنیم.

تورم انتظاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی وارد بازار شد/ برخورد با گرانفروشی در بازار

معاون سازمان تعزيرات حکومتی برنامه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار دانست و گفت: با سودجوديان و متخلفين که گرانفروشي کنند برخورد می‌کنیم.
تورم انتظاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی وارد بازار شد/ برخورد با گرانفروشی در بازار