توزیع شیر مدارس از اواخر دی ماه در صورت تأمین اعتبارات

توزیع شیر مدارس از اواخر دی ماه در صورت تأمین اعتبارات
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: احتمال دارد اگر اعتبار لازم تخصیص داده شود، اواخر دی‌ماه توزیع شیر مدارس را شروع کنیم.

توزیع شیر مدارس از اواخر دی ماه در صورت تأمین اعتبارات

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران گفت: احتمال دارد اگر اعتبار لازم تخصیص داده شود، اواخر دی‌ماه توزیع شیر مدارس را شروع کنیم.
توزیع شیر مدارس از اواخر دی ماه در صورت تأمین اعتبارات