توقف تولید ۴ وانت

توقف تولید ۴ وانت
ایسنا نوشت:آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.

توقف تولید ۴ وانت

ایسنا نوشت:آبان ماه امسال تولید چهار مدل وانت در خودروسازان داخلی متوقف شد.
توقف تولید ۴ وانت