تولید سالانه 500 تن پلی‌پروپیلن انبساطی

تولید سالانه 500 تن پلی‌پروپیلن انبساطی
ایران در ردیف 20 کشور برتر تولید پلی‌پروپیلن انبساطی قرار گرفت.

تولید سالانه 500 تن پلی‌پروپیلن انبساطی

ایران در ردیف 20 کشور برتر تولید پلی‌پروپیلن انبساطی قرار گرفت.
تولید سالانه 500 تن پلی‌پروپیلن انبساطی

روزنامه ایران