تکذیب رسمی ترس کی‌روش از زلزله در ایران

تکذیب رسمی ترس کی‌روش از زلزله در ایران
بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال شایعه تماس کارلوس کی‌روش با ایران با محوریت زلزله اخیر تهران را رد کرد.

تکذیب رسمی ترس کی‌روش از زلزله در ایران

بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال شایعه تماس کارلوس کی‌روش با ایران با محوریت زلزله اخیر تهران را رد کرد.
تکذیب رسمی ترس کی‌روش از زلزله در ایران