تیراندازی به سوی مردم در کالیفرنیای جنوبی

تیراندازی به سوی مردم در کالیفرنیای جنوبی
پلیس آمریکا می‌گوید به چندین نفر در شهر «لانگ بیچ» در کالیفرنیای جنوبی شلیک شده است. پلیس گفته این حادثه اکنون خاتمه یافته اما به جزئیات بیشتری درباره آن اشاره نکرده است.

تیراندازی به سوی مردم در کالیفرنیای جنوبی

پلیس آمریکا می‌گوید به چندین نفر در شهر «لانگ بیچ» در کالیفرنیای جنوبی شلیک شده است. پلیس گفته این حادثه اکنون خاتمه یافته اما به جزئیات بیشتری درباره آن اشاره نکرده است.
تیراندازی به سوی مردم در کالیفرنیای جنوبی