جام با جاه!/ قهرمانی با دو قهرمان و یک ضدقهرمان

جام با جاه!/ قهرمانی با دو قهرمان و یک ضدقهرمان
قهرمانی تیم ملی وزنه برداری ایران در رقابت‌های جهانی اگرچه یک اتفاق بزرگ و درخشان بود اما این قهرمانی در دل خود سایه و روشن‌های جالب و آموزنده‌ای داشت که باید چراغ راه آینده و موفقیت‌های آتی باشد.

جام با جاه!/ قهرمانی با دو قهرمان و یک ضدقهرمان

قهرمانی تیم ملی وزنه برداری ایران در رقابت‌های جهانی اگرچه یک اتفاق بزرگ و درخشان بود اما این قهرمانی در دل خود سایه و روشن‌های جالب و آموزنده‌ای داشت که باید چراغ راه آینده و موفقیت‌های آتی باشد.
جام با جاه!/ قهرمانی با دو قهرمان و یک ضدقهرمان