جزئیات ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل جدید در سال ۹۷ منتشر شد

جزئیات ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل جدید در سال ۹۷ منتشر شد
سازمان برنامه و بودجه، مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ را منتشر کرد.

جزئیات ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل جدید در سال ۹۷ منتشر شد

سازمان برنامه و بودجه، مستندات و جزئیات برنامه حمایت از تولید و اشتغال در سال ۹۷ را منتشر کرد.
جزئیات ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل جدید در سال ۹۷ منتشر شد