جزئیات تازه از پرونده مردی که هم برادر زنش را کشت هم زنش را

جزئیات تازه از پرونده مردی که هم برادر زنش را کشت هم زنش را
«خبرجنوب» نوشت: مردی که در دو جنایت جداگانه برادرزن و همسرش را به قتل رسانده بود در آخرین مراحل تحقیقات مدعی شد که به تنهایی دست به این جنایت زده است.

جزئیات تازه از پرونده مردی که هم برادر زنش را کشت هم زنش را

«خبرجنوب» نوشت: مردی که در دو جنایت جداگانه برادرزن و همسرش را به قتل رسانده بود در آخرین مراحل تحقیقات مدعی شد که به تنهایی دست به این جنایت زده است.
جزئیات تازه از پرونده مردی که هم برادر زنش را کشت هم زنش را