جزئیات توافق «داریا»؛ تروریست‌ها ۴ روز فرصت دارند شهر را ترک کنند

جزئیات توافق «داریا»؛ تروریست‌ها ۴ روز فرصت دارند شهر را ترک کنند
قرار است بر اساس توافق داریا، تروریست‌ها در عرض ۴ روز از این شهر خارج شده و افراد غیر نظامی نیز به «الکسوه» در ریف دمشق منتقل شوند، گروه‌های تروریستی حاضر در غوطه نیز تصمیم دارند اتاق عملیات نظامی مشترکی را در واکنش به این شکست تشکیل دهند.

جزئیات توافق «داریا»؛ تروریست‌ها ۴ روز فرصت دارند شهر را ترک کنند

قرار است بر اساس توافق داریا، تروریست‌ها در عرض ۴ روز از این شهر خارج شده و افراد غیر نظامی نیز به «الکسوه» در ریف دمشق منتقل شوند، گروه‌های تروریستی حاضر در غوطه نیز تصمیم دارند اتاق عملیات نظامی مشترکی را در واکنش به این شکست تشکیل دهند.
جزئیات توافق «داریا»؛ تروریست‌ها ۴ روز فرصت دارند شهر را ترک کنند

نخبگان