جزئیات درگیری نماینده مجلس با مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد

جزئیات درگیری نماینده مجلس با مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد
مهر نوشت: فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد جزئیات درگیری امروز نماینده مجلس با ماموران انتظامی و راهور در این فرودگاه را تشریح کرد.

جزئیات درگیری نماینده مجلس با مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد

مهر نوشت: فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد جزئیات درگیری امروز نماینده مجلس با ماموران انتظامی و راهور در این فرودگاه را تشریح کرد.
جزئیات درگیری نماینده مجلس با مأموران پلیس فرودگاه مهرآباد