جزئیات درگیری و حمله نماینده بیجار به مامور راهور در فرودگاه مهرآباد

جزئیات درگیری و حمله نماینده بیجار به مامور راهور در فرودگاه مهرآباد
فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد جزئیات درگیری امروز نماینده مجلس با ماموران انتظامی و راهور این فرودگاه را تشریح کرد.

جزئیات درگیری و حمله نماینده بیجار به مامور راهور در فرودگاه مهرآباد

فرمانده پلیس فرودگاه مهرآباد جزئیات درگیری امروز نماینده مجلس با ماموران انتظامی و راهور این فرودگاه را تشریح کرد.
جزئیات درگیری و حمله نماینده بیجار به مامور راهور در فرودگاه مهرآباد