جشنواره عمار به مردم اعتماد کرده است/ آغاز بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار

جشنواره عمار به مردم اعتماد کرده است/ آغاز بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار
زهرا قهرمانی، اکران کننده دانشجویی جشنواره عمار گفت: بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار اختیاری است باید برای خرید بلیت فرهنگسازی کنیم .

جشنواره عمار به مردم اعتماد کرده است/ آغاز بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار

زهرا قهرمانی، اکران کننده دانشجویی جشنواره عمار گفت: بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار اختیاری است باید برای خرید بلیت فرهنگسازی کنیم .
جشنواره عمار به مردم اعتماد کرده است/ آغاز بلیت‌فروشی در اکران‌های عمار