جشن تولد شاهزاده کپتاگون در پاسگاه حبیش بیروت! + فیلم

جشن تولد شاهزاده کپتاگون در پاسگاه حبیش بیروت! + فیلم
شاهزاده سعودی که به اتهام حمل 2 تن قرص روانگردان کپتاگون در بیروت زندانی است، فیلمی از جشن تولدش در داخل یک پاسگاه منتشر کرد که حکایت از زندگی مرفه او در زندان دارد.

جشن تولد شاهزاده کپتاگون در پاسگاه حبیش بیروت! + فیلم

شاهزاده سعودی که به اتهام حمل 2 تن قرص روانگردان کپتاگون در بیروت زندانی است، فیلمی از جشن تولدش در داخل یک پاسگاه منتشر کرد که حکایت از زندگی مرفه او در زندان دارد.
جشن تولد شاهزاده کپتاگون در پاسگاه حبیش بیروت! + فیلم