جنبش عدم تعهد اعمال فشار و کاربرد زور علیه دولتها به اتهام واهی تروریسم را محکوم کرد

جنبش عدم تعهد اعمال فشار و کاربرد زور علیه دولتها به اتهام واهی تروریسم را محکوم کرد
جنبش عدم تعهد هرگونه تهدید یا کاربرد زور و اقدام علیه اعضای این جنبش به بهانه مبارزه با تروریسم و اقدامات یکجانبه گرایانه در معرفی این کشورها به عنوان دولت‌های حامی تروریسم را محکوم کرد.

جنبش عدم تعهد اعمال فشار و کاربرد زور علیه دولتها به اتهام واهی تروریسم را محکوم کرد

جنبش عدم تعهد هرگونه تهدید یا کاربرد زور و اقدام علیه اعضای این جنبش به بهانه مبارزه با تروریسم و اقدامات یکجانبه گرایانه در معرفی این کشورها به عنوان دولت‌های حامی تروریسم را محکوم کرد.
جنبش عدم تعهد اعمال فشار و کاربرد زور علیه دولتها به اتهام واهی تروریسم را محکوم کرد