جنتی راهی اردبیل می شود

جنتی راهی اردبیل می شود
به مناسبت آغاز هفته دولت وزیر ارشاد در روز های آینده به دارالارشاد اردبیل خواهد آمد.

جنتی راهی اردبیل می شود

به مناسبت آغاز هفته دولت وزیر ارشاد در روز های آینده به دارالارشاد اردبیل خواهد آمد.
جنتی راهی اردبیل می شود

خبرگزاری ایران