جنگ با تروریسم وظیفه تمامی مسلمانان است/ صهیونیست‌ها نمی‌توانند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند

جنگ با تروریسم وظیفه تمامی مسلمانان است/ صهیونیست‌ها نمی‌توانند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند
خمیص عطی جنگ با تروریسم را وظیفه تمامی مسلمانان دانست و تاکید کرد صهیونیست‌ها هرگز نمی‌تواننند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند.

جنگ با تروریسم وظیفه تمامی مسلمانان است/ صهیونیست‌ها نمی‌توانند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند

خمیص عطی جنگ با تروریسم را وظیفه تمامی مسلمانان دانست و تاکید کرد صهیونیست‌ها هرگز نمی‌تواننند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند.
جنگ با تروریسم وظیفه تمامی مسلمانان است/ صهیونیست‌ها نمی‌توانند ماهیت قدس را خدشه‌دار کنند