جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق علیه رجیستری/ افزایش قیمت غیرمنطقی گوشی همزمان با اجرای طرح صحت ندارد

جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق علیه رجیستری/ افزایش قیمت غیرمنطقی گوشی همزمان با اجرای طرح صحت ندارد
کارشناس ارشد طرح رجیستری با اشاره به جوسازی‌ رسانه‌ای افراد «سودجو یا ناآگاه» و نیز برخی از «رؤسای اتحادیه‌های مربوط و نامربوط» طرح رجیستری گفت: برخی از این افراد آخرین دست و پاهای خود را برای حضور در بازار می‌زنند چرا که سود هنگفت سالیانه خود را از دست رفته می‌بینند.

جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق علیه رجیستری/ افزایش قیمت غیرمنطقی گوشی همزمان با اجرای طرح صحت ندارد

کارشناس ارشد طرح رجیستری با اشاره به جوسازی‌ رسانه‌ای افراد «سودجو یا ناآگاه» و نیز برخی از «رؤسای اتحادیه‌های مربوط و نامربوط» طرح رجیستری گفت: برخی از این افراد آخرین دست و پاهای خود را برای حضور در بازار می‌زنند چرا که سود هنگفت سالیانه خود را از دست رفته می‌بینند.
جوسازی سودجویان بازار موبایل قاچاق علیه رجیستری/ افزایش قیمت غیرمنطقی گوشی همزمان با اجرای طرح صحت ندارد