حادثه ریلی در آلمان ده‌ها زخمی بر جای گذاشت

حادثه ریلی در آلمان ده‌ها زخمی بر جای گذاشت
سه‌شنبه شب برخورد دو قطار در غرب آلمان به مجروح شدن دستکم ۵۰ نفر منجر شد.

حادثه ریلی در آلمان ده‌ها زخمی بر جای گذاشت

سه‌شنبه شب برخورد دو قطار در غرب آلمان به مجروح شدن دستکم ۵۰ نفر منجر شد.
حادثه ریلی در آلمان ده‌ها زخمی بر جای گذاشت