حال اسطوره فوتبال جهان خوب نیست

حال اسطوره فوتبال جهان خوب نیست
اسطوره فوتبال جهان راهی بیمارستان شد.

حال اسطوره فوتبال جهان خوب نیست

اسطوره فوتبال جهان راهی بیمارستان شد.
حال اسطوره فوتبال جهان خوب نیست