حذف بند آبونمان از قبوض گاز آغاز شد/ فرآیند کار زمانبر است

حذف بند آبونمان از قبوض گاز آغاز شد/ فرآیند کار زمانبر است
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه این شرکت مجری قانون است گفت: براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.

حذف بند آبونمان از قبوض گاز آغاز شد/ فرآیند کار زمانبر است

سخنگوی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه این شرکت مجری قانون است گفت: براساس اخطاریه دیوان عدالت اداری فرایند حذف آبونمان از قبوض گاز آغاز شده است.
حذف بند آبونمان از قبوض گاز آغاز شد/ فرآیند کار زمانبر است