حذف ریشه‌دارترین قبیله یمن غیرممکن است

حذف ریشه‌دارترین قبیله یمن غیرممکن است
نخست‌وزیر اسبق سودان با تاکید بر اینکه حوثی‌ها قومی ریشه‌دار در جامعه یمن هستند که مقابله با آنها اشتباه است، گفت: کشورهای عربی به جای اینکه فریب توطئه غربی‌ها را بخورند بنای آشتی بین گروه‌های یمنی را بگذارند.

حذف ریشه‌دارترین قبیله یمن غیرممکن است

نخست‌وزیر اسبق سودان با تاکید بر اینکه حوثی‌ها قومی ریشه‌دار در جامعه یمن هستند که مقابله با آنها اشتباه است، گفت: کشورهای عربی به جای اینکه فریب توطئه غربی‌ها را بخورند بنای آشتی بین گروه‌های یمنی را بگذارند.
حذف ریشه‌دارترین قبیله یمن غیرممکن است