حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد رفت/ گزینه بعدی محمد سلطانی‌فر

حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد رفت/ گزینه بعدی محمد سلطانی‌فر
حسین انتظامی از جایگزینی محمد سلطانی‌فر به جای خودش در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد رفت/ گزینه بعدی محمد سلطانی‌فر

حسین انتظامی از جایگزینی محمد سلطانی‌فر به جای خودش در معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.
حسین انتظامی از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد رفت/ گزینه بعدی محمد سلطانی‌فر