حضور قوی نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن سودان+عکس

حضور قوی نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن سودان+عکس
نماینده کشورمان در رشته حفظ کل مسابقات بین‌المللی قرآن سودان به چهار سؤال هیأت داوران بدون غلط پاسخ داد و رقابت نزدیکی با دیگر شرکت‌کنندگان دارد.

حضور قوی نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن سودان+عکس

نماینده کشورمان در رشته حفظ کل مسابقات بین‌المللی قرآن سودان به چهار سؤال هیأت داوران بدون غلط پاسخ داد و رقابت نزدیکی با دیگر شرکت‌کنندگان دارد.
حضور قوی نماینده کشورمان در مسابقات بین‌المللی قرآن سودان+عکس