حلقه محاصره تروریست‎ها در «غوطه شرقی» تنگ‎تر شد

حلقه محاصره تروریست‎ها در «غوطه شرقی» تنگ‎تر شد
نیروهای سوری در ادامه عملیات آزادسازی «غوطه شرقی» دمشق موفق به پاکسازی چندین منطقه در محور شمالی شرقی شهرک «دوما» شدند.

حلقه محاصره تروریست‎ها در «غوطه شرقی» تنگ‎تر شد

نیروهای سوری در ادامه عملیات آزادسازی «غوطه شرقی» دمشق موفق به پاکسازی چندین منطقه در محور شمالی شرقی شهرک «دوما» شدند.
حلقه محاصره تروریست‎ها در «غوطه شرقی» تنگ‎تر شد

مرکز فیلم