حمایت مجدد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آشوب‌طلبان در ایران

حمایت مجدد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آشوب‌طلبان در ایران
نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنرانی در کنست، مجدداً از اغتشاشات و آشوبگران در ایران حمایت کرد.

حمایت مجدد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آشوب‌طلبان در ایران

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طی سخنرانی در کنست، مجدداً از اغتشاشات و آشوبگران در ایران حمایت کرد.
حمایت مجدد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از آشوب‌طلبان در ایران