حمله شیمیایی عربستان به «نهم»/ پیشروی سعودی‌ها به سوی صنعا ناکام ماند

حمله شیمیایی عربستان به «نهم»/ پیشروی سعودی‌ها به سوی صنعا ناکام ماند
کارشناس نظامی یمن از شهید و مصدوم شدن شماری از شهروندان یمنی در گلوله باران شیمیایی منطقه نهم از توابع صنعا توسط مزدوران سعودی خبر داد.

حمله شیمیایی عربستان به «نهم»/ پیشروی سعودی‌ها به سوی صنعا ناکام ماند

کارشناس نظامی یمن از شهید و مصدوم شدن شماری از شهروندان یمنی در گلوله باران شیمیایی منطقه نهم از توابع صنعا توسط مزدوران سعودی خبر داد.
حمله شیمیایی عربستان به «نهم»/ پیشروی سعودی‌ها به سوی صنعا ناکام ماند

آهنگ جدید