حکم بقایی در اقامتگاهش به یکی از بستگان ابلاغ شد

حکم بقایی در اقامتگاهش به یکی از بستگان ابلاغ شد
رییس کل دادگستری استان تهران گفت حکم حمید بقایی امروز در محل اقامتگاهش به یکی از بستگان وی ابلاغ شد و او بیست روز فرصت اعتراض دارد.

حکم بقایی در اقامتگاهش به یکی از بستگان ابلاغ شد

رییس کل دادگستری استان تهران گفت حکم حمید بقایی امروز در محل اقامتگاهش به یکی از بستگان وی ابلاغ شد و او بیست روز فرصت اعتراض دارد.
حکم بقایی در اقامتگاهش به یکی از بستگان ابلاغ شد