حکم دادگاه آمریکا درباره پرونده تحریم ایران را نمی‌پذیریم

حکم دادگاه آمریکا درباره پرونده تحریم ایران را نمی‌پذیریم
وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد اگر دادگاه آمریکا حکمی درباره اتهام هالک‌بانک به نقض تحریم‌های آمریکا بدهد که منافع ترکیه را به خطر بیاندازد، نخواهیم پذیرفت.

حکم دادگاه آمریکا درباره پرونده تحریم ایران را نمی‌پذیریم

وزیر دادگستری ترکیه اعلام کرد اگر دادگاه آمریکا حکمی درباره اتهام هالک‌بانک به نقض تحریم‌های آمریکا بدهد که منافع ترکیه را به خطر بیاندازد، نخواهیم پذیرفت.
حکم دادگاه آمریکا درباره پرونده تحریم ایران را نمی‌پذیریم