خاطره «فتاح» از معلول ذهنی که یارانه‌اش را به فقرا بخشید

خاطره «فتاح» از معلول ذهنی که یارانه‌اش را به فقرا بخشید
رئیس کمیته امداد گفت: ما در جامعه به ایثار کردن نیاز داریم و مردم می‌توانند به هر روشی که می‌توانند به هموطنان و هم‌نوعان خود کمک کنند.

خاطره «فتاح» از معلول ذهنی که یارانه‌اش را به فقرا بخشید

رئیس کمیته امداد گفت: ما در جامعه به ایثار کردن نیاز داریم و مردم می‌توانند به هر روشی که می‌توانند به هموطنان و هم‌نوعان خود کمک کنند.
خاطره «فتاح» از معلول ذهنی که یارانه‌اش را به فقرا بخشید