«خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند

«خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند
قائم‌ مقام شورای عالی قرآن با بیان اینکه خبر خوب باید رشددهنده جامعه باشد، گفت: «خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند.

«خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند

قائم‌ مقام شورای عالی قرآن با بیان اینکه خبر خوب باید رشددهنده جامعه باشد، گفت: «خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند.
«خبر خوب» همان «قول سدید» است که جامعه را به کمال می‌رساند