خبر وزیر کشور از تقدیم لایحه جامع انتخاباتی به هیات دولت

خبر وزیر کشور از تقدیم لایحه جامع انتخاباتی به هیات دولت
مهر نوشت:وزیر کشور از تدوین قانون نظام جامع انتخاباتی در سطح کشور خبر داد و گفت: طی حدود ۵ سال حدود دو هزار واگن به سیستم حمل‌و‌نقل کشور اضافه می‌شود.

خبر وزیر کشور از تقدیم لایحه جامع انتخاباتی به هیات دولت

مهر نوشت:وزیر کشور از تدوین قانون نظام جامع انتخاباتی در سطح کشور خبر داد و گفت: طی حدود ۵ سال حدود دو هزار واگن به سیستم حمل‌و‌نقل کشور اضافه می‌شود.
خبر وزیر کشور از تقدیم لایحه جامع انتخاباتی به هیات دولت

ورزشی