خرج کردن از اعتبار استاد شجریان تا کی و کجا؟

خرج کردن از اعتبار استاد شجریان تا کی و کجا؟
به مانند گذشته بر این نظرم پای می‌فشارم که تیم کنونی مستقر در خانه موسیقی بیش از این که دغدغه‌های صنفی داشته باشند، دغدغه‌های شخصی دارند و همه‌گاه منافع جمعی( تعهد و التزام به اساسنامه خانه موسیقی) را بر منافع فردی( در اینجا بهره بردن از نام و جایگاه استاد شجریان برای سرپوش‌نهادن بر بی‌تحرکی و رفتارهای غیرصنفی خود) ترجیح داده‌اند.

خرج کردن از اعتبار استاد شجریان تا کی و کجا؟

به مانند گذشته بر این نظرم پای می‌فشارم که تیم کنونی مستقر در خانه موسیقی بیش از این که دغدغه‌های صنفی داشته باشند، دغدغه‌های شخصی دارند و همه‌گاه منافع جمعی( تعهد و التزام به اساسنامه خانه موسیقی) را بر منافع فردی( در اینجا بهره بردن از نام و جایگاه استاد شجریان برای سرپوش‌نهادن بر بی‌تحرکی و رفتارهای غیرصنفی خود) ترجیح داده‌اند.
خرج کردن از اعتبار استاد شجریان تا کی و کجا؟