خروج قریب الوقوع بیش از 1000 تروریست از جنوب غرب دمشق

خروج قریب الوقوع بیش از 1000 تروریست از جنوب غرب دمشق
در پی توافق ارتش سوریه با تروریستهای حاضر در منطقه بیت جن و مغر المیر، قرار است امروز تروریستها به ادلب و درعا منتقل شوند.

خروج قریب الوقوع بیش از 1000 تروریست از جنوب غرب دمشق

در پی توافق ارتش سوریه با تروریستهای حاضر در منطقه بیت جن و مغر المیر، قرار است امروز تروریستها به ادلب و درعا منتقل شوند.
خروج قریب الوقوع بیش از 1000 تروریست از جنوب غرب دمشق