خشم فلسطینی‌ها از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین در مورد قدس

خشم فلسطینی‌ها از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین در مورد قدس
توییت اخیر وزیر خارجه بحرین که در آن تلویحاً، قدس و آرمان فلسطین را «مسئله‌ای حاشیه‌ای» خوانده بود، خشم و واکنش فلسطینی‌ها را در فضای مجازی در پی داشت.

خشم فلسطینی‌ها از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین در مورد قدس

توییت اخیر وزیر خارجه بحرین که در آن تلویحاً، قدس و آرمان فلسطین را «مسئله‌ای حاشیه‌ای» خوانده بود، خشم و واکنش فلسطینی‌ها را در فضای مجازی در پی داشت.
خشم فلسطینی‌ها از اظهارات اخیر وزیر خارجه بحرین در مورد قدس